Domů / Obchodní podmínky
Odběr novinek
Novinky!

8.2.2019

Velké přecenění směrem dolů! Dorazily nové položky na sklad. Velká nabídka Dell desktopů od 1 do 4 generace procesorů "í". Pěkné towery jako pracovní stanice nebo na hry. Snížení příplatku rozšíření RAM DDR3 o 4GB na 600Kč!

 

24.1.2019

K dnešnímu dni se nám podařilo navýšit zásoby tak, abychom měli dostatečně široký výběr zboží. Stále doplňujeme zajimavé položky. V očekávání jsou např. i7-4generace za rozumnou cenu. Poptáváme trvale notebooky vyšší třídy. Shánět zboží musíme po celé Evropě. Kvalitní nabídkové portfolio se rodí ztěžka. Doufáme ale, že se vše podaří a budete spokojeni smiley

 

10.1.2019

Otevíráme v pátek 11.ledna. Již v pondělí 14. ledna budeme skládat paletu noebooků DELL a paletu stolních PC DELL. O novém zboží vás budeme průběžně informovat.

 

1.1.2019

Vážení zákazníci! Vítáme Vás v novém roce 2019 s přáním mnoha osobních a pracovních úspěchů. V odkazu ZDE se dočtete podrobnosti o uzavírce provozovny. Uvolnění stávajících položek skladem do prodeje očekáváme postupně od druhé poloviny měsíce ledna. Jelikož je skladem pouhých 24ks PC, je pro nás naprosto neefektivní prodávat. Současnou snahou je zajištění nových dodávek zboží. Jakmile nám bude znám rozsah a čas dodávek, ihned Vám to  dáme na vědomí a naplánujeme otevření provozovny. Děkujeme za trpělivost.

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Obchodní podmínky ( dále jen OP ) společnosti PROMOcomp, s.r.o.se sídlem Veletržní 810/53, 170 00, Praha 7 - Holešovice, identifikační číslo: 48112780 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze oddíl C, vložka 16407 od 8.1.1993jako prodávající (dále jen „PROMOcomp“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Součástí obchodních podmínek je také Reklamační řád
 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PROMOcompem nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky v jejím průběhu potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

PROMOcomp prodává převážně věci použité. Při čtení obchodních podmínek je nutné vnímat rozdíl mezi ustanoveními, které se použitých věcí týkají. Ve zkraceným provedení si ZDE můžete přečíst, jak se přistupuje k prodeji použitých věcí z pohledu práva.

Vysvětlení. Dokončená emailová komunikace znamená, že si obě strany vymění takové informace, které dohodu, ke které dochází v jejím průběhu, plně potvrdí. Pokud PROMOcompu pošle Kupující e-mail např. s odstoupením od smlouvy, objednávku, úpravu objednávky, musí ji PROMOcomp potvrdit odpovědí. Pokud je v odpovědi požádáno o doplnění či položena otázka, musí na ni být Kupujícím odpovězeno. To vše stále dokola dokud nebude zcela zřetelné, na čem se obě strany dohodly. Důvodem je neexistence rozhraní, které by právně potvrdilo doručení. Nevztahuje se na komunikaci při použití datových schránek.  
 

Sdělení před uzavřením smlouvy

PROMOcomp sděluje, že


a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, PROMOcomp si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PROMOcomp, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném PROMOcompem uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na Praze 7 je náklad 0,- Kč;
e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li:

1) o poskytování služeb, které PROMOcomp splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli PROMOcomp a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
7) o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyla dodán na hmotném nosiči a byla dodána s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, PROMOcomp zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit
 

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu PROMOcomp, přičemž v e-shopu PROMOcomp registrovaný kupující má právo požádat o jeho znovuvydání v elektronické podobě

 

Smlouva

Smlouvu Kupující uzavírá tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném PROMOcompem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky PROMOcompem. Za případné chyby při přenosu dat nenese PROMOcomp odpovědnost. Potvrzení objednávky neprodleně potvrdí PROMOcomp Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Kupní smlouvu, vzhledem ke zvláštní povaze prodávané komodity (repasované a použité)  potvrdí ručně pracovník PROMOcomp na Kupujícího zadaný email.
 
To, že se Kupující seznámil s aktuálním zněním OP včetně Reklamačního řádu PROMOcomp musí Kupující potvrdit v procesu objednávky zatržením "souhlasu". Kupující má právo požádat o vydání OP v listinné formě platné v čase uzavření kupní smlouvy. 
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně deseti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se PROMOcomp zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí PROMOcompu kupní cenu.
 
PROMOcomp si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
PROMOcomp Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 
PROMOcomp splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li PROMOcomp věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, PROMOcomp odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
 
PROMOcomp odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí PROMOcomp věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří PROMOcomp věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou PROMOcomp způsobil porušením své povinnosti
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní PROMOcomp umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže PROMOcomp škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost PROMOcompu
PROMOcomp odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména PROMOcomp odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které PROMOcomp nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití PROMOcomp uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je PROMOcomp zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí PROMOcompu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu PROMOcompu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li PROMOcomp vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu PROMOcomp nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že PROMOcomp nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může PROMOcomp dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může PROMOcomp odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li PROMOcomp vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu PROMOcomp.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující PROMOcompu na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se PROMOcomp zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než PROMOcomp, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese PROMOcomp, s.r.o., Veletržní 810/53, 170 00, Praha 7. Odstoupit lze též ústním prohlášením na uvedené adrese osobně, zástupcem nebo emailem. V těchto případech musí být odstoupení odsouhlaseno PROMOcompem, na místě ústně a ihned vyřešeno nebo odpovědní emailovou dokončenou komunikací.  
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá PROMOcompu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od PROMOcompu obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu PROMOcompu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.
 
Spotřebitel odpovídá PROMOcompu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PROMOcomp bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není PROMOcomp povinný vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží PROMOcompu odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi PROMOcompem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má PROMOcomp právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující PROMOcompu, co ještě vrátit může, a dá PROMOcompu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu neumožňuje objednávání zboží bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: „Správce je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje…“

V uživatelském rozhraní může kupující měnit a doplňovat, stejně tak žádat o změny, převod a výmaz svých dat v souladu s nařízením GDPR. 

 

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů".

 

Provozní doba

Objednávka přes internetový obchod PROMOcomp: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedici běžně do druhého pracovního dne, někdy dřív, vícekusové objednávky nebo objednávky s požadovanou úpravou konfiguraci mají dodací lhůtu delší. Otevírací doba provozovny je uvedena v kontaktech. Vysvětlení statusu provozny čtěte zde. Naše provozovna není standardní prodejnou, preferujeme e-shop objednávky s dodaním balíkovou službou. V naší provozovně není možné diskutovat o vašich problémech s PC technikou, personál provozovny je stritkně zaměřen na výdej / prodej již vámi vybraného zboží. 

 

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční, výprodejové a slevové ceny platí do vyprodání zásob. 

 

Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání, pokud v objednávce nebude patrný rozpor. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě prodeje repasovaného resp. použitého zboží si PROMOcomp vyhrazuje právo druhého potvrzení (autorizace) objednávky obchodníkem z důvodu povahy prodávané věci. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu PROMOcomp (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese promocomp@promocomp.cz a to pouze za podmínky, že kupující není spotřebitel (tato cesta není nárokem, je pouze krajní možností. Jestli se jedná o krajní možnost rozhoduje pouze obchodník;
 3. osobně v provozovně PROMOcomp učinit objednávku nelze!;

PROMOcomp doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého účtu po provedení objednávky.

Patrný rozpor v objednávce. Rozpor v objednávce může nastat především v případech výběrů. Používat výběry (úprava HW a SW konfigurace v průběhu objednávky) vyžaduje jistý odborný rozhled, který nelze nahradit v námi používaném systému zcela robotem.  V případě, že takový rozpor přesto vznikne, PROMOcomp s Kupujícím rozpor narovná. 

 

Rezervace

Provedená objednávka je současně 100% rezervací zboží na následující 2 pracovní dny. Osobní odběr nebo dodání po delší době než jsou 2 následující pracovní dny lze akceptovat pouze v případě zaplacení celé objednávky ihned vybraným on-line platebním nástrojem. Výběrem platby "zálohovou fakturou" se lhůty pro rezervaci nemění. 

 

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru,
 2. platba platební kartou on-line (platební kartou lze zaplatit dobírku řidiči)
 3. platba předem bankovním převodem,
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce nebo můžete přepravci zaplatit platební kartou),
 5. platba prostřednictvím systému Paypal.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví PROMOcomp, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Bankovní účet společnosti je registrovaný u Finanční správy podle zákona. Účet je vedený v FIO banka, číslo  2500441282 / 2010
 
Elektronická evidence tržeb (EET)
 
PROMOcomp podléhá povinnosti elektronicky evidovat tržby od 1. března 2017. Tabulka způsobu platby a vztahem k EET:
 
Osobní odběr na prodejně - platba hotově nebo kartou na prodejně Podléha EET Kód EET ihned
Osobní odběr na prodejně - platba kartou nebo PayPal přes e-shop nepodléhá EET  
Zaslání balíkovou službou - platba kartou nebo PayPal přes e-shop nepodléhá EET  
Zaslání balíkovou službou - platba dobírkou vybíraná přepravcem nepodléhá EET  
Osobní odběr a zaslání balíkovou službou - platba zálohovou fakturou nebo fakturou nepodléhá EET  

 

 

 

 

 

 

PROMOcomp vydává jen daňové doklady faktury v jedné číselné řadě začínající rokem a čtyřčíselnou řadou, např. 201Yxxxx. Prodejkou (paragonem) PROMOcomp zboží ani služby neprodává. Doklad je podle zákona  úplný (na straně PROMOcomp) se všemi daňovými náležitostmi (údaji). Na dokladu je uvedeno pro potřeby EET: "Tržba registrována v běžném režimu dle zákona číslo 112/2016 sbírky. Číslo provozovny:11. Pokladna: POKLADNA. FIK:xxxx... BKP:xxxx...  Datum a čas vystavení dokladu (EET).

 

Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí v případě požádání dostatečně identifikovat.

Přepravní službou po celé ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní služboupřímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 11:00hod.  Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do druhého pracovního dne. Řidič většinou telefonuje, je schopen se s vámi domluvit a je akceptováno opakované doručení. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Přepravní službou na Slovensko: 

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 11:00hod. Přepravce běžně dodává zásilky do dvou pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky PROMOcompu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou PROMOcompu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však PROMOcompu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Záruční podmínky a Reklamační řád

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem PROMOcomp a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí OP a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od PROMOcomp.

Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od PROMOcomp Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje PROMOcomp ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - daňový doklad - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně prokazatelným dnem převzetí zboží Kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Jde-li o věci použité, neodpovídá PROMOcomp za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. PROMOcomp prodává převážně věci použité (repasované) a povaha věci je vyjádřena zřetelně v nabídce e-shopu případně v prodejně při osobním odběru a  je také uvedena v kupní smlouvě (faktuře, daňovém dokladu). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. PROMOcomp nabízí dobrovolně a zdarma záruku na použité zboží případně prodloužení za úplatu ( čtěte zde) . 
 

Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: promocomp@promocomp.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou PROMOcompu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však PROMOcompu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


III. Místem pro uplatnění reklamace je PROMOcomp, s.r.o., Veletržní 810/53, Praha 7 ve stanovené otevírací době.  Je-li v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VI. PROMOcomp negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky PROMOcompu neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li PROMOcompem u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

VIII. PROMOcomp negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá PROMOcomp žádnou zodpovědnost.

IX. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a PROMOcompem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 
X. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

XI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 
XIII. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. PROMOcomp neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XIV. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. PROMOcomp upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

XV. PROMOcomp má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 

Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci PROMOcomp rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady PROMOcomp vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto bez uvedení lhůty ode dne uplatnění reklamace.

PROMOcomp vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace PROMocomp upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je PROMOcomp oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.  Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. PROMOcomp vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 24. 5. 2018 a ruší předchozí znění. Aktuální OP kupující získá v platné aktuální verzi jako přílohu potvrzené objednávky, kterou je podle obchodních podmínek povinován vytvořit přes e-shop v každém možném případě převzetí zboží.  

 

© Používáme oXyShop